uvod technicke_kontroly emisne_kontroly legislativa odkazy kontakty galeria
 
 

Lehoty technických kontról

 
Lehoty technických kontrol určuje Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V tabuľke nájdete lehoty TK kontroly podľa typu motorového vozidlaPrvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v Osvedčení o evidencii (bývalý "veľký technický preukaz"). Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla. Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla. Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.

Copyright ® 2018 E-BA, s.r.o.